Festiwal Kultury W STRONĘ TRADYCJI 2020 – odwołany!

Centrum Kultury i Sztuki informuje, że ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz nowe obostrzenia w związku z poszerzającą się epidemią koronawirusa SARS – CoV – 2 projekt „LUDOWE MECYJE 2020 – animacja, edukacja, warsztat” zostaje odwołany.

Tym samym, nie odbędzie się zaplanowany w ramach projektu Festiwal Kultury „W Stronę Tradycji”, który miał się odbyć 29 listopada.


Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku zapraszają do udziału w FESTIWALU KULTURY „W STRONĘ TRADYCJI”.

Głównym celem Festiwalu jest wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej poprzez prezentację ludowych tradycji Wielkopolski wschodniej oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń instruktorów i zespołów ludowych.

Festiwal Kultury „W Stronę Tradycji” to wydarzenie obejmujące muzykę, plastykę i taniec. Każda z tych dziedzin stanowić będzie osobną kategorię z odrębnymi ustaleniami regulaminowymi podanymi poniżej.

Festiwal odbywa się w ramach projektu „LUDOWE MECYJE 2020 – edukacja, animacja, warsztat” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Termin: 29 listopada 2020 r. (zmiana terminu!)
Miejsce: Kramsk

PROGRAM FESTIWALU:

11:00 – inauguracja
11:15 – prezentacje konkursowe zespołów, kapel i solistów
          – otwarte warsztaty kujawskiego wysypywania wzorów piaskiem
          – ogłoszenie wyników konkursu „Tradycje w twórczości plastycznej”
          – wystawa „Tradycje w twórczości plastycznej”
15:00 – zakończenie Festiwalu
18:30 – ogłoszenie werdyktu jury on-line

 

KATEGORIA PLASTYCZNA

Konkurs „Tradycje w twórczości plastycznej”

Do konkursu można zgłaszać prace o charakterze ludowym np.: pisanki, pająki, lalki, obrazy malowane na szkle, kwiaty z bibuły, haft, rzeźby.

Prace (do trzech sztuk) należy dostarczyć do 24 sierpnia 2020 r. w godzinach od 8.00 do 17.00 wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA na adres:

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Rynek 4 a
62-511 Kramsk

OCENA I NAGRODY

Powołana przez Organizatora Komisja Artystyczna dokona oceny prac, a ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 5 września 2020 r. podczas Festiwalu Kultury „W Stronę Tradycji” w Kramsku.

Wystawę prac konkursowych będzie można oglądać podczas Festiwalu w Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku.

Wystawa potrwa od 5 do 30 września 2020 r.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela GOK w Kramsku, tel. 63 247 00 01, e-mail: gokramsk@gokramsk.pl


KATEGORIA TANECZNA

UCZESTNICY

Ludowe zespoły taneczne i dziecięce grupy folklorystyczne powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego.
Prezentowany program zawierać może tańce narodowe lub regionalne, a także elementy zabaw tanecznych, zwyczaju lub obrzędu ludowego.
Czas prezentacji: do 20 min.

OCENA I NAGRODY

Zespoły oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów.
Kryteria oceny: dobór repertuaru, opracowanie choreograficzne, dobór muzyki, technika wykonania, merytoryczna zawartość programu, dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny, wartości wychowawcze.

UWAGA! Nie dopuszcza się układów prezentowanych w poprzednich edycjach Festiwalu.

PRZEPISY TECHNICZNE

Jeśli zespołowi towarzyszy kapela, należy podać skład instrumentarium, jeśli zespół tańczy przy akompaniamencie mechanicznym, zobowiązany jest do przygotowania własnych nagrań według podanych wymogów: nagranie CD, pendrive.

ZGŁOSZENIA

KARTĘ ZGŁOSZENIA prosimy przesłać najpóźniej do 24 sierpnia 2020 r. na adres:

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47 a
62-510 Konin

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • instytucje zgłaszające zespół powinny ubezpieczyć jego członków na przejazd i pobyt,
 • instruktor nie powinien być jedynym opiekunem zespołu.

Szczegółowych informacji udziela Krystian Weber: tel. (63) 243 63 50, 243 63 51, e-mail: k.weber@ckis.konin.pl


KATEGORIA MUZYCZNA

UCZESTNICY

 • gawędziarze, soliści śpiewacy, soliści instrumentaliści, kapele ludowe, zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia akompaniamentu),
 • zespoły stylizowane (dopuszcza się zespoły śpiewacze, którym towarzyszy akompaniament w postaci instrumentów akustycznych)

O OSTATECZNYM ZAKWALIFIKOWANIU DO POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII DECYDUJĄ ORGANIZATORZY

UWAGA!  Z każdego zespołu może wystąpić tylko jeden gawędziarz i dwóch solistów – ostatecznej kwalifikacji dokonują organizatorzy.

Uczestnicy nie mogą prezentować repertuaru z poprzedniej edycji festiwalu.

PREZENTACJA – CZAS TRWANIA

 • soliści – 3 utwory do 5 min.,
 • gawędziarze – do 7 min.,
 • zespoły i kapele po 3 utwory do 8 min.

OCENA I NAGRODY

Prezentacje oceniać będzie powołana przez organizatora Komisja Artystyczna, która zdecyduje o przyznaniu nagród.

Kryteria oceny:

 • zgodność prezentacji z tradycjami danego regionu: dobór repertuaru, stan zachowania kostiumów i gwary, instrumentarium,
 • ogólny wyraz artystyczny.

UWAGA! Laureat Nagrody GRAND PRIX zostanie zakwalifikowany do 55. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie w Kazimierzu Dolnym (Festiwal odbędzie się w czerwcu 2021 r.)

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesłanie czytelnie wypełnionej KARTY UCZESTNICTWA do 24 sierpnia 2020 r. na adres:

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47 a
62-510 Konin

Każde zgłoszenie powinno być na osobnej karcie.

Szczegółowych informacji udziela Krystian Weber: tel. (63) 243 63 50, 243 63 51, k.weber@ckis.konin.pl

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
 2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom ciepły posiłek oraz wodę.
 3. Wszystkie zespoły oraz uczestnicy indywidualni otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Festiwalu.
 5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
 6. Podpisanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad ustalonych w regulaminie.
 7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ckis.konin.pl
 8. Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 9. Do karty zgłoszenia należy dołączyć zezwolenie na rejestrację i rozpowszechnianie swojego wizerunku w formie podpisanego oświadczenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez CKiS w celach statutowych (według załączonego wzoru).
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Festiwalu w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

 

Tagi: